Läbikukkunud kapitalism tekitab globaalset ebavõrdsust / The failed global capitalism creates inequality.

2079473624_35ebbe0bee_z-448x293-300x196

 

Kapitalismist läbi imbunud maailm peegeldab selles valitsevat sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust; vahe rikaste ja vaeste vahel on enamikes maades alates 1980. aastatest ainult suurenenud. Thomas Piketty hiljuti ilmunud raamat “Capital in the Twenty-first Century” väidab, et kui käesolev trend jätkub, näevad inimesed ka sellega kaasnevaid kohutavaid tagajärgi. Tegemist ei ole kõigest teadusliku ennustusega. Erinevad viimastel aastatel toimunud sotsiaalsed ja poliitilised liikumised nagu näiteks Occupy Wall Street on tõestuseks sellest, et üha enam inimesi märkab ühiskonnas valitsevat ebavõrdsust ning püüab sellele jõuliselt vastu astuda.

 

Prantsuse majandusteadlane Thomas Piketty avaldas hiljuti 700- leheküljelise suurteose nimega “Capital in the Twenty-first Century”, mille pealkiri paljudele ilmselt saksa filosoofi ja majandusteadlase Karl Marxi tuntud teost “Kapital” meenutab. Marxi ennustatud kapitalismi lõpp kunagi kätte ei jõudnudki, kuid Piketty usub, et ka tänaste majandusteadlaste tavapärased selgitused kapitalismist ei ole piisavalt veenvad, sest erinevalt klassikalistest majandusteadlastest nagu Karl Marx, David Ricardo ja John Stuart Mill ei pööra praegused majandusteadlased piisavalt tähelepanu kapitali kogumisele – säästmisele, investeerimisele ja rikkuse kasvatamisele. Piketty usub, et kapitalism on pime ning ainus viis selle hukatuslikust spiraalist pääseda on määrata progressiivne varamaks.

 

Kapitalismi olemus ja ajalugu

Kapitalism on viimaste sajandite jooksul tekitanud tohutu hüppe inimühiskonna progressis – oleme saavutanud eelnevalt kujutlematud materiaalsed elustandardid ning igasuguse inimpotentsiaali kujutlematu kasvu. Kapitalismi sisemine dünaamika tekitab kasude kõrval aga ka ebakindlust ning seetõttu on kapitalismi kasv alati teatavat vastuseisu näinud. Paljude kapitalistlike ühiskondade poliitiline ja institutsionaalne ajalugu ongi tegelikkuses püüelnud justnimelt selle ebastabiilsuse maandamise poole; vaid 20. sajandi keskpaiku kaasaegse heaoluriigi tekkega on hakanud kapitalism ja demokraatia teatavas harmoonias koos eksisteerima.

Kapitalism on majanduslike ja sotsiaalsete suhete süsteem, milles olulisel kohal on eraomand, teenuste ja kaupade vahetus ning nende teenuste ja kaupade tootmise ning turustamise kontroll läbi turumehhanismide. Kapitalismi mõningad elemendid on inimühiskondades eksisteerinud juba aegade algusest alates, kuid täpsemalt loetakse kapitalismi sünniks 17. ja 18. sajandit, kui mõnedes Euroopa osades ja Põhja- Ameerikas kõik kapitalismi jaoks vajalikud komponendid kokku said. Kui läbi ajaloo olid enamik majapidamisi tarbinud enamasti just asju mida nad ise tootsid ja vastupidi, siis just kapitalismi tulekuga hakkas rahvastik enamikke eluks vajalikke tarbeasju ostma, müües selleks maha enamiku asju, mida nad tootsid.

Turule orienteeritud leibkondade kasvuga ilmnes ka kapitalismi tohutu mõju peaaegu igale inimtegevuse aspektile. Kapitalismile eelnevatel aegadel olid traditsioonilised institutsioonid need, mis allutasid inimesed erinevatele kogukondlikele, poliitilistele ja religioossetele struktuuridele, hoides seega ära suuremad muutused ja progressi. Kapitalismi tulekuga saavutasid üksikisikud suurema kontrolli ja vastutuse oma elude üle, kui nad siiani kordagi olid kogenud – tegemist oli nii vabastava kui ka kohutava muutusega, millega kaasnes nii progress kui ka tagasilangus. Täna on kapitalismi kitsaskohaks tendents, et üha enam varasid on järjest üksikumate inimeste kätes.

 

Kapitalism ja ebavõrdus

Majandusteadlaste kapitalismi puudutavad argumendid on kokkuvõtlikult jagunenud kaheks: esimene, Karl Marxist alguse saanud traditsioon uskus, et kapitalism leiab kasumi vähenemises oma enesehävitusliku lõpu ning teise äärmuse järgi, mille populariseerijaks oli 1971. aastal Nobeli auhinna võitnud Simon Kuznets, peaks ebavõrdsus majanduste kasvades ja keerukamaks muutudes aina vähenema. Piketty arvates ei ole kumbki neist argumentidest tõendusmaterjalidega kinnitatav. Oma teoses näitab ta, et ei ole põhjust uskuda, et kapitalism võiks kunagi ebavõrdsuse probleemi lahendada. Pigem muutub ebavõrdsus postindustriaalses kapitalistlikus maailmas peaaegu igal pool aina hullemaks.

Postindustriaalsed sotsiaalsed trendid on omanud tohutut mõju ka sotsiaalse ebavõrduse kasvule. Kui näiteks perekonna sissetulek igal majandusastmel on eelmisega võrreldes kahekordne, siis nende perekondade sissetulekud, kes asuvad karjääriredelil kõrgemal positsioonil peaksid ka kasvama tunduvalt kiiremini, kui neist madalamatel ametitel olevatel perekondadel, samas kui majanduslikult madalamal positsioonil olevatel peredel ei ole märgata mingitki majanduslikku kasvu.

Selline süsteem seletab lahti vaesuse olemasolu. Kõik, ka kõige elementaarsemad vajadused nagu näiteks toit on rahuldatavad tarbekaupadega, mida müüakse kasumi eemärgi. Seega, ehkki tehniliselt on kõigil igapäevaselt vajadus teatud koguse toidu järgi, on kapitalistlikus süsteemis tegemist “efektiivse” nõudlusega vaid siis, kui inimene suudab tarbekauba eest tasuda. Taolise olukorra vastus seisneb tootmise organiseerimises. Kapitalistlik süsteem on ebaõiglane ja ebavõrdne, sest selles osaleb väike hulk inimesi, kes kogu tootmist kontrollib. Kuidas saab olla tegemist sissetulekute võrdsusega süsteemis, kus vaid vähemus valvab ja kontrollib omandiõigust asjade üle, mis maailmas valitsevad on: tehased, farmid, miinid ja kontorihooned?

Kõik eelnev on tavalistele inimestele märgata. Occupy Wall Street ja sellega kaasnenud ülemaailmsed protestiaktsioonid kandsid endas põhimõtteid nagu solidaarsus, millega seoses püüti ka ümber sõnastada näiteks tööjõu väärtustamist; OWS aktivistid püüdsid ette kujutada sotsi-poliitilist ja majanduslikku alternatiivi, mis pakuks võimaluse suurema võrdsuse saavutamiseks. Piketty raamatu üks olulisemaid eesmärke ongi ehk näidata, et aktivistidel üle maailma on õigus – ta kirjeldab olukorda, millele nii paljud inimesed on juba ammu mõelnud. Ebavõrdsus on globaalne nähtus ning Pikettyl näib olevat sellele ka globaalne lahendus: globaalne varade maksustamine kombineerituna kõrgemate maksumääradega suurema sissetulekuga inimestele.

collapsing-bank

 

 

 

 

Capitalism permeated the world that reflects the prevailing social and economic inequality; the difference between the rich and the poor in most countries since the 1980s. increased only . Thomas Piketty have recently published the book “Capital in the Twenty – First Century ” argues that if this trend continues , people will see the dire consequences associated therewith . This is not just a scientific prediction . Different in recent years, the social and political movements such as Occupy Wall Street is proof that more and more people will notice inequalities in society and tries to forcefully confront .

French economist Thomas Piketty have recently published a 700 – page masterpiece called ” Capital in the Twenty – First Century ,” the title of which many probably German philosopher and economist Karl Marx’s well-known work “Capital ” recalls . Marx predicted capitalism, the end never received never got , but Piketty believes that in today’s economists, the conventional explanations of capitalism is not convincing enough , because unlike the classical economists such as Karl Marx , David Ricardo and John Stuart Mill did not turn the current economic researchers enough attention to fundraising – saving, investment and wealth production. Piketty believes that capitalism is blind , and the only way to escape is to determine the pernicious spiral of progressive property tax .

The nature of capitalism and history

During the last few centuries , capitalism has created a huge surge in the progress of human society – we have achieved previously unimaginable material living standards of all human potential unimaginable growth. Capitalism creates the internal dynamics of the side benefits as well as the uncertainty and, therefore, the growth of capitalism has always seen some opposition . For many capitalist societies, political and institutional history is actually precisely on this instability has striven toward mitigation ; the mid-20th century with the advent of the modern welfare state , capitalism , and democracy in particular have begun to coexist in harmony .

Capitalism is an economic and social relations in a system in which private property is important , the exchange of goods and services and the services and goods production and marketing control through market mechanisms . Some elements of capitalism, human societies have existed since the beginning of time , but more is considered the birth of capitalism in the 17th and 18th centuries , when in some parts of Europe and North America, all of the necessary components for a total of capitalism did. Where were the majority of households throughout history have used mostly just the things that they themselves produced , and vice versa , it just started with the advent of capitalism, most of the population lives utensils needed to purchase by selling to off most of the things they produced .

Market-oriented households also showed growth of capitalism huge impact on almost every aspect of human activity . Traditional institutions of capitalism in previous seasons were the ones that enslaved people to various community-based , political , and religious structures , thus avoiding major changes and progress . Achieved with the advent of capitalism, individuals have greater control and responsibility over their lives than they had hitherto never experienced – it was such a release , as well as the dreaded change , which resulted in both the progression and relapse . Today, capitalism is the bottleneck of the tendency that more and more resources are becoming loneliest people’s hands.

Capitalism and inequality

Economists capitalism arguments can be summarized into two categories: first , Karl Marx began a tradition believed that capitalism finds a decline in profits in its enesehävitusliku end and the opposite extreme , for which music to the 1971st year, the Nobel Prize-winning Simon Kuznets , the inequality in economies grow and become more complex ever- diminishing. Piketty opinion, neither of these arguments with evidence to confirm it. His book , he shows that there is no reason to believe that capitalism could never solve the problem of inequality . Rather, the post-industrial capitalist inequality almost everywhere in the world to get worse .

Post-industrial social trends have had a tremendous impact on the growth of social inequality . If , for example, family income every economic level are compared with the previous two-fold, their families, incomes , who are in their careers at a higher position should also grow much more rapidly than those of lower agencies to families , while economic positions of subordination families have not noticed any kind of economic growth.

Such a system would explain the presence rid of poverty . Everyone, including the most basic needs such as food is to satisfy the consumer products , which are sold at profit targets. Thus , although technically all need a certain amount of food on a daily basis by the capitalist system is an ‘ effective ‘ demand only if the person is able to pay for the commodity . The answer to this situation lies in the organization of production . The capitalist system is unjust and unequal, because it involves a small number of people who check the entire production . How can there be equality of incomes in a system where only a minority of supervised and monitored by the right of ownership over things that are prevailing in the world : the factories , farms , mines , and office buildings?

All this has been noticed by the ordinary people . Occupy Wall Street and the resulting global protests wore itself the principles of solidarity, which was taken in connection with the reformulated as employee appreciation ; OWS activists tried to imagine the socio – political and economic alternative that would provide the opportunity to achieve greater equality . Piketty book is perhaps one of the most important goals to show that activists around the world are right – it describes a situation in which so many people have already been thinking about . Inequality is a global phenomenon and Pikettyl seems that the global solution : a global tax assets combined with higher tax rates for people with higher incomes .

There are no responses yet

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments