LYME / Borrelioos.

Borrelia bacterium mapped.

Borrelioosi haiguse eripära on, et haiguse kulg on väga aeglane. Inimene võib nakkust kanda kümneid aastaid. Selle põhjuseks on see, et bakter petab ära inimkeha immuunsüsteemi.
Anti Alatalo doktoritöö väitekiri keskendub küsimusele kuidas ja miks haigus saab kehas olla kümneid aastaid. Kui asja lihtsate sõnadega seletada siis on vastuseks, et borrelioosi bakter petab ära keha kaitsemehhanismi, s.t. kaitsemehhanism lihtsalt ei tuvasta seda meile nii kahjulikku bakterit.

Oma uurimustöös leidis Anttil Alatalo, et kui borreliabakter on inimkehasse jõudnud hakkab ta tootma pinnaproteiini E. E tõmbab ligi rakkude kaitseaineid, faktor H, mida kehas leidub. Seetõttu ei tuvasta keha immunsüsteem Borreliabakterit ning bakter saab hakata vabalt levima. Informatsiooni mida bakter vajab, et toota pinnaproteiini E leidub väikestes dna-molekülides n.n. plasmiidides, mis võivad paljuneda iseseisvalt ning liikuda ühest rakust teise. See tähendab, et borreliabakteris on palju samalaadseid kuid ikkagi erinevaid plasmiide. Ning seetõttu suudab bakter hiljem kohandada oma proteiinitootmist vastavalt immuunsüsteemile.

Loodab, et leitakse vaktsiin

Tema lootus on, et nüüd, seda teades on meil võimalik välja töötada antikehad pinnaproteiin E vastu. ”Borrelioos, ehk Lyme-Borrelioos nagu on selle haiguse korrektne nimetus levib puukide kaudu ning on Ahvenamaa saarestikus väga levinud. Bakter põhjustab nii Ahvenamaa saarestikus kui kogu Soomes rohkesti neuroloogilisi haigusi”, märgib Annika Orre.

Bakteril, mis Euroopas põhjustab klassikalise borrelioosi haiguse ( Borrelia burgdorferi, Borrelia afzeli, Borrelia. garini) on tegelikult 5 erinevat bakteri tüüpi, mille hulgast kõige enamlevinud on Borrelia Burgdorferi. Et poleks vaja neid viit tüüpi alati eraldi täpsustada kasutatakse koondnimetust – Borrelia Burgdorferi sensu lato. USA-s leidub vaid Borrelia Burgdorferi, kuid Jaapanis näiteks on teadlased leidnud kuni 61 erinevat Borrelia Burgdorferi sensu lato tüüpi. Nüüd kus teadlased on hakanud paremini aru saama kuidas see bakter käitub võib julgelt öelda et see on väga keerukas parasiit-organism, kes kannab oma DNA-s väga palju informatsiooni, ning ta oleks suuteline elama 100 miljonit aastat. Kõige levinum bakteri levitaja on puuk, kui seda võivad teha ka muud putukad. Kui kuulata professor Klinghardtil siis ida Euroopas võib täna juba nakkuse saada ka sääskedelt. On vaid aja küsimus kui me võime rääkima hakata nakkustkandvatest sääskedest ka Rootsis ning teistes Põhja Euroopa maades.
Spiroheet on väga head innovaator. Kuna inimene on olnud tema peremeesorganismiks juba pikki aegu, on spiroheet välja arendanud just eraldi inimesele kohandatud DNA ahelad. Nad põimivad selle kromosoomilisse struktuuri, mis teeb inimese nakatamise lihtsaks. Lihtsamas keeles seletada püüdes, võttes appi arvutisõnavara – võib öelda, et spiroheedid on välja töötanud spetsiaalse tarkvara programmi mida paigaldades nad saavad nakatada inimese tark- ja riistvara.

Borrelia spiroheet
Borrelia bakter kuulub samasse perekonda kui süüfilist põhjustav bakter Treponema pallidum. Mõlemad bakterid on pikad sabaga kruvikujulised bakterid (vt pilti) ning neid on väga raske laboratooriumitingimustel välja aretada, identifitseerida ning uurida. Laboratooroimi tingimustel pole täna veel võimalik (vähemalt USA-s mitte) välja aretada ka süüfilise spiroheeti Treponema pallidum. See tähendab, et kõik uurimustöö, mis selles vallas on tehtud ja tehakse on väga keerukas. Veelgi keerulisem saab olema diagnostiliste testide leidmine borrelioosi haiguse uurimiseks, seda just mitteusaldusväärsete laboratoorimi testide tõttu.
Borrelia spiroheet kasvab väga aeglaselt, aeglasemalt veel kui Mycobacterium tuberculosis, mis põhjustab tuberkuloosi. See seletab seda miks see bakter põhjustab kroonilisi haigusid ning miks bakterit on laboratooriumitestide kaudu nii raske avastada.
Borrelia spiroheet eksisteerib kolmel erinevas kujul: spiraalkujul, tsüstkujul, ning L-kujul. Kui bakter on spiraalkuju (vt pilti) on tal rakusein ning edasi liikudes saab ta suruda ennast läbi rakuseinte (olla rakusisene, st intrasellulaarne), läbida vere-aju barjääri (liikuda ringi ajus ning närvisüsteemis) ning peituda liigesevedelikkudes. Ümber oma telje keereldes keerutab ta end nagu korgiavaja ning kruvib end niiviisi edasi mööda meie rakke. Niikaua kui bakter on spiraalses vormis toimib tavaline antibiootikum tema vastu hästi

borrelia spiroheet      borrelia spiroheet2
Borrelia burgdorferi vasakul ning süüfilist põhjustav Treponema pallidum paremal.

Miks Borrelia spiroheet võtab tsüst kuju ning L-kuju?
Teatud tingimustes, kui bakter tunneb end ohus olevat rullib ta end kokku ning n.ö. kapseldub, st võtab tsüstvormi. See kapsel kaitseb teda erinevate antibiootikumide eest ning inimkeha antikehade eest. Borrelia organismid võivad sellises tsüst-vormis olla pikka aega, nii kaua kui vaja, et ellu jääda, ning kui aeg on küps (kui angibiootikumi kuur on lõppenud) et end lahti rullida ning jätkata enese edasi kruvimist läbi rakkude ning rakkude kahjustamist. Tavaline antibiootikum on võimetu kui bakter on tsüstvormis. Arstidele kes siinset informatsiooni juhtuvad lugema soovitaks tutvuda oma Norra kolleegide Brorson O Brorson uurimustööga, mis käsitleb ravi metronidazooliga ning tsüstvorme.
(In vitro conversion of Borrelia burgdorferi to cystic forms in spinal fluid, and transformation to mobile spirochetes by incubation in BSK-H medium; Brorson O, Brorson SH.; Dept. of Microbiology, Vestfold Sentralsykehus, Tønsberg.)

Vaata filmilõiku kuidas Borrelia spiroheet end tsüstiks kokku rullib:

 

See väga kompleksne bakter võib esile kutsuda väga kompleksseid sümptomeid, mida on nii meil endil kui ka arstidel väga raske seletada.
Google translation !

Lyme disease is the specificity of the course of the disease is very slow. A person can carry the infection for decades. The reason for this is that, in order to take advantage of the bacterium to deceive the human body‘s immune system.
Anti Alatalo doctoral dissertation focuses on the question of how and why the disease can be in the body for decades. If you have to explain things in simple words in response to the Lyme disease bacterium cheats off the body’s defense mechanism, ie, defenses simply do not recognize it for us so harmful bacteria.

His research found Anttila Alatalo, borreliabakter is that if the human body, it will come to the surface to produce a protein in E. E attracts cell protective substances, factor H, which can be found in the body. Therefore, the body does not recognize the immun system for Borrelia bacteria, and the bacteria can begin to spread freely. Information which requires a bacterium that is found to produce a surface of the E protein in the DNAmolecules of the so-called small plasmids that can autonomously replicate and move from one cell to another. This means that in the bacterium Borrelia is much similar but still different plasmids. And because the bacteria is able to subsequently adjust their production of the protein according to the immune system.

Hopes that the vaccine is found

His hope is that now, knowing that we are able to develop antibodies against the surface of the E protein. Borreliosis, or LymeBorreliosis as the correct name of the disease is spread by ticks through the Åland archipelago, and is very common. The bacterium causes both the Åland archipelago in Finland as a whole abound neurological diseases, “says Annika Orre.

The bacteria that causes the classical Europe, Lyme disease (Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia. Garinii) are actually 5 different types of bacteria, among which the most common is Borrelia burgdorferi. To avoid the need for these five types always used to specify a separate Iris Borrelia burgdorferi sensu lato. In the US there are only Borrelia burgdorferi, but in Japan, for example, scientists have found up to 61 different types of Borrelia burgdorferi sensu lato. Now scientists are beginning to understand better how it behaves in the bacterium can safely say that this is a very complex parasitic organism that carries its own DNA, a lot of information, and he would be able to live to 100 million years. The most common type of bacteria is the distributor of the tick, as it can also make other insects. If you listen to the professor Klinghardtil east Europe can now also been infected mosquitoes. It is just a matter of time when we can start talking about the infection-bearing mosquitoes in Sweden and the other Nordic countries.
Spirochetes are very good innovator. Since man has his definitive host for long periods, the spirochete developed specifically tailored to specific human DNA strands. They kromosoomilisse embedding this structure, which makes it easy to human infection. Simple language to explain an attempt, by calling the computer vocabulary – it can be said that Spirochaetes has developed a special software program that they can infect a person installing the software and hardware.

Borrelia spirochete
Borrelia bacterium belongs to the same family as the bacterium that causes syphilis Treponema pallidum. Both of these bacteria are long tail screw-shaped bacteria (see picture), and they are very difficult to breed out of the laboratory conditions, identify and investigate. Laboratory conditions are not yet available (at least not in the US) of the syphilis spirochete Treponema pallidum breed well. This means that all the research that has been done in this area, and are made to have a very intricate. Even more complicated is going to be finding the Lyme disease diagnostic tests to investigate this very untrustworthy laboratoorimi tests due.
Borrelia spirochete grows very slowly, yet more slowly than Mycobacterium tuberculosis, which causes tuberculosis. This explains why it is a bacterium that causes chronic diseases, and why bacteria are so hard to discover, through laboratory tests.
Borrelia spirochete exists in three different forms: in the form of a spiral, the cyst form, and the L-form. If the bacterium has a spiral shape (see pictures), it has a cell wall, and move forward, he can push itself through the cell walls (to be intracellular, i.e. intra sellulaarne), pass through the bloodbrain barrier (to move around in the brain and nervous system), and to hide the joints in the fluid. He spins around its axis swirls feel like cork opener and turns herself to pass along to our cells. As long as the bacteria are a normal spiral form of the antibiotic works well against him

Borrelia spirochete Borrelia spiroheet2
Borrelia burgdorferi Treponema pallidum causes syphilis on the left and the right.

Why spirochete Borrelia cyst takes the shape of an L-shaped?
In certain circumstances, the bacterium feels threatened to pull themselves together, and it rolls so-called encapsulated, ie, takes tsüstvormi. This capsule protects it against various antibiotics and antibodies for the human body. Borrelia organisms may be in the form of a cystlong period of time, as long as you need to in order to survive, and when the time is right (if angibiootikumi course has ended) to unroll themselves and continue their further kruvimist out of cells and cell damage. The usual antibiotic is powerless if the bacterium is in the form of a cyst. Physicians who happen to read the information in the local desire to acquaint themselves with their Norwegian colleagues Brorson O Brorson with his research on the treatment of metronidazooliga and forms a cyst.
(In vitro conversion of Borrelia burgdorferi to cystic forms in spinal fluid, and transformation to mobile spirochetes in BSKH by Incubation medium; Brorson O, Brorson SH .; Dept. of Microbiology, Sentralsykehus Vestfold, Tønsberg.)

This is a very complex bacteria can induce a complex of symptoms which we ourselves are so very hard to explain, as well as doctors.

.borreliainformation.com/index.html

 

 

 


 

 

RSS for Posts RSS for Comments