Majandusteadlane Ivar Soone: Eestis valitseb röövkapitalism./ Economist Ivar Soone: predatory capitalism prevails in

Majandusteadlane Ivar Soone: Eestis valitseb röövkapitalism
Arvutus näitab, et tänu maksusoodustustele on firmaomanikel ja -juhtidel Eestis kuni 2,5 korda odavam paljusid hüvesid nautida  kui väikesepalgalisel töölistel. „Kui muudes arenenud riikides on inimelu püha, siis meil on mammona püha,“ mainib majandusteadlane Ivar Soone.

Pildi autor: Liis Treimann / Postimees / Scanpix

Majandusteadlane Ivar Soone: Eestis valitseb röövkapitalism

Sirje Rattus,

Arvutus näitab, et tänu maksusoodustustele on firmaomanikel ja -juhtidel Eestis kuni 2,5 korda odavam paljusid hüvesid nautida  kui väikesepalgalisel töölistel. „Kui muudes arenenud riikides on inimelu püha, siis meil on mammona püha,“ mainib majandusteadlane Ivar Soone.

Mis on Eesti majanduse häda, et paljud inimesed ikkagi rikkamaks ei saa, kuigi seda neile kogu aeg lubatakse?

Kui Soome majandus on suunatud võrdsustamisele, siis Eestis vastupidi – rikkamate kapitali kasvule. Seda nimetatakse ka vara- või röövkapitalismiks. Kui muudes arenenud riikides on inimelu püha, siis meil on mammona püha, ja see pole niisama sõnakõlks. Seda loeb otseselt või varjatult välja paljudest seadustest, ning ka ühiskonna väärtused ütlevad sama – sa oled see, mida sa omad. Ja mida rohkem omad, seda rohkem inimene oled. Selliselt koguvadki paljud endale varandust iga hinnaga ja on valmis hambad selle nimel üksteisele kõrri lööma.

Tundub, nagu saaks sama raha eest Eestis üha vähem osta, kui poodi lähed, ja ka sotsiaalpoliitikat pole ollagi.

Valdava osa Eesti inimeste ostujõud ei ole jõudnud isegi kriisieelsele tasemele. Lisaks iseloomustab Eestit lahja sotsiaalpoliitika, töötajate madal turvalisus ning kapitali kõrge kontsentratsioon. Selline olukord käristab lõhet kõrgema ja madalama sissetulekuga inimeste vahel. Pikaajaliselt on see suunatud eliidi tekkele, sest jõukamatel inimestel ja nende lastel säilib oluliselt parem ligipääs nii paremale haridusele kui ka ringkondadele, kus otsustatakse olulisi küsimusi, rääkimata kultuurist, tervishoiust ja muudest võimalustest.

Miks siis rikkad Eestis rohkem „võidavad“, kas asi on maksusüsteemis?

Suurel osal eestlastest ei jätkugi palgast tõesti palju rohkemaks kui elementaarseks äraelamiseks – eluasemeks, toiduks ja riieteks. Vaadates, kui suure osa võtavad kulutused vaesemate Eesti inimeste palgast ja kui suure osa rikkamate inimeste sissetulekutest, siis vahe on kolossaalne. Lisaks – kõik muu, mis ei puuduta esmavajalikke kulutusi, tuleb rikkale firmaomanikule tema madalapalgalisest töölisest märksa odavamalt kätte. Telefon on firma kulul, auto firma kulul, isegi lõunasöögi saab hea tahtmise juures kuludesse kanda, Kanaaridele sõidab „konverentsile“ ja sünnipäevapeo korraldab ka firma kulul. Arvutus näitab, et tänu maksusoodustustele on firmaomanikel ja -juhtidel Eestis kuni 2,5 korda odavam paljusid hüvesid nautida  kui väikesepalgalisel töölistel.

Valitsus kuulutab pidevalt, et keskmine palk tõuseb. On see nii?

Keskmise palga number on tühi aritmeetiline keskmine, mida ei tasu päris üks ühele võtta. Reaalset sissetulekut ja inimeste ostujõudu tegelikult kusagil statistikas ei kajastata. 2/3 eestimaalasi saab palka ikka alla Eesti keskmise, vireldes puhuti toimetuleku piiril. Käputäis jõukaid kasvatab samas aasta aastalt oma pangaarvet (ja seega keskmise palga numbrit) ning naudivad hüvesid, mida Eesti riik on neile seadustega kätte mänginud.

Tööandjad räägivad kogu aeg eestlaste viletsast efektiivsusest, mis ongi madalate palkade põhjus.

Mida tähendab madal efektiivsus? Kes seda hindab? Loomulikult firmajuhid ja -omanikud. Ega Eesti R-Kioski töötaja ei liiguta ennast aeglasemalt kui Soome R-Kioski töötaja. See, et meil on madal tööefektiivsus, on juhtide hinnang, sest nemad hindavad efektiivsust rahas, mitte tööpanuses. Aga rahaline väljund sõltub paljuski sellest, mida firma toodab – kas palke, saematerjali või mööblit. Selge on see, et viimane on väärtuslikum kui toore. Kuid see, mida toota, on ikkagi firmajuhi, mitte tööliste otsustada, see sõltub firmajuhtide oskusest turul toime tulla. Seega pigem on Eestis madal juhtide, mitte lihttööliste efektiivsus. Tegelikult on eestlased väga töökad, see on üks meie rahvusjooni.

Valitsus õigustab ka majanduskriisidega Eesti olukorda, et muidu oleksime jõukamad.

Majanduskriisi sellisel rängal kujul, nagu ta Eestisse jõudis, oleks olnud võimalik leevendada ja osaliselt isegi ennetada. Et midagi sellist juhtuda võib, tulnuks juba 20 aastat varem ette näha ja majandusstruktuur normaalseks arendada, 20 aasta jooksul ei ole see esimene kriis maailmas. Kriise tuleb aeg-ajalt ikka ette ja majandus ongi tsükliline, seega väited, et seda ju ei saa ette näha, ei pea paika. Eesti-taolisi väikese avatud majandusega riike, kes tahavad toota samu tooteid samal viisil samadele turgudele nagu kõik teised, aga teevad seda kehvemini ja kõrgema hinnaga, tabavad sellised kriisid kõige valusamalt. Seega on tarvis leida Eesti tee, mida meie esimene president Meri otsis ja mis on vahepeal unustatud.

Meil ei saanud mõned otsustajad kuni masu lõpuni väga hästi aru, et midagi võiks teha. Ansip ütles veel kriisiaja lõpus: „Mina ei näe meil mingit kriisi.“ Loomulikult oli siis hilja miskit muuta.

Mis võimalused on seda olukorda muuta, või valitsus ei soovigi seda?

On ridamisi hoobasid, millega saaks vaeste ja rikaste sissetuleku vahet kui mitte koomale tõmmata, siis vähemasti hoida seda jätkuvalt rebenemast. Võimalusi on palju – eelarvepoliitikast kuni maksuküsimusteni, samuti seaduslikud normid. Ometi soosib praegune valitsuspoliitika jätkuvalt neid, kellel niigi hästi läheb. Meil ettevõtlusvabadust ei piirata, nagu seda teevad teised Euroopa riigid. Kui Tallinn tahtis Suur-Karja tänava meelelahutusasutustes lahtiolekuaega piirata, siis olid kõrtsiomanikud tagajalgadel: meie õigusi ja ärivabadust rikutakse ja see on kuritegu demokraatia vastu! Samas Kopenhaagenis tehakse samamoodi ja keegi ei tule selle pealegi, et protestida.

Mujal Euroopas ohjatakse ebavõrduse tekkimist näiteks astmelise tulumaksu ning dividendide sotsiaalmaksustamisega, mis oleks igati head meetmed meilgi. Ent kuni nendeks otsusteks rahva poolt tõuget ei tule, pole oodata, et midagi muutub. Kas te arvate, et Eesti majanduspoliitilised klannid ja perekonnad on astmelisest tulumaksust või dividendide sotsiaalmaksustamisest huvitatud? Muidugi mitte. Sellistel asjadel lihtsalt ei lasta niisama sündida.

Nii et rahvas peaks ikkagi barrikaadidele minema?

Kui rahvas ei protesti, siis milleks peaksid poliitikud tõmblema? Nagu üks mu ammune tuttav ja praegune europarlamendi kandidaat tabavalt ütles: lambad ongi pügamiseks, miks peaks siis neile villa alles jätma?

Sorry,Google translation !

The calculation shows that, thanks to tax incentives, the company owners and managers in up to 2.5 times less expensive than many of the benefits enjoyed   low-wage workers. “If human life is sacred in other developed countries, we have a sacred mammon,” says economist Ivar Soone.

What is Estonia’s economic distress that many people still do not get richer, even though it be allowed to them all the time?

If the Finnish economy is oriented to the equal treatment then in the opposite – the richest capital growth. It is also called asset or predatory capitalism. If other developed countries, life is sacred, then we have the lucre holy, and it’s not just a buzzword. It reads explicitly or implicitly, a lot of the laws and values ​​of the society will say the same – you are what you own. And the more you have, the more a person you are. In this way, many koguvadki your fortune at any cost, and teeth are ready for it to beat each other throat.

It looks like the same money could buy in more and less than going to the store, as well as social policy, not be the case.

The majority of the purchasing power of people in Africa have not even reached pre-crisis levels. In addition, Estonia is characterized by a mild social workers low security and high capital levels. Such a situation is to punish the gap between higher-and lower-income people. In the long term, it is aimed at the emergence of elites, because wealthier people and their children to remain significantly better access to education, as well as the right circles, which decided on the important issues, not to mention culture, health care and other opportunities.

Why is it rich in the more “win-win”, whether it is a tax system?

A large percentage of Estonians do not really pay much more than the continuation of a basic subsistence – housing, food and clothing. Looking at the proportion of expenditure on the poorest people in Estonia take the salary and how much of the income of the richest people in, then the difference is colossal. In addition – everything else that does not relate immediately necessary for expenditure must be the rich owner of the company from its low-wage workers were much cheaper hands. The phone is the company’s expense, at the expense of a car company, even the lunch will be charged to the good will in the world, flying Canaries ‘Conference’ birthday party, and also manages the company’s expense. The calculation shows that, thanks to tax incentives, the company owners and managers in up to 2.5 times less expensive than many of the benefits enjoyed  low-wage workers.

The government regularly proclaims that the average salary rises. Is that so?

The average salary is empty arithmetic average, which is not a pretty one on one for a fee. Real income and purchasing power of people really are not recognized anywhere in the statistics. Two thirds of Estonians in Estonia is still less than the average wage, subsistence vireldes was blown. A handful of wealthy grows year after year while his bank account (and thus the number of the average wage), and enjoy the benefits that the Estonian state has played in the hands of those laws.

Employers talk about all the time Estonians poor effectiveness, which is the cause of low wages.

What is meant by low efficiency? Who will evaluate? Of course, the company managers and owners. Estonian or R-kiosk worker does not move yourself slowly than the Finnish R-kiosk worker. The fact that we have low work efficiency, the heads of evaluation because they appreciate the efficiency of cash, rather than of an input. But the monetary output depends largely on what the company produces – whether logs, lumber or furniture. It is clear that, if the latter is a valuable raw material. But what to produce, is still leader of the company, not the workers decide, it depends on the market’s ability to cope with the company’s managers. Thus, rather than in a low-managers, rather than unskilled labor efficiency. In fact, Estonians are very hard-working, this is one of our national traits.

The government is also justified by the economic crisis, the situation in Africa that would otherwise be wealthier.

Economic crisis, such as a hard as he arrived to Estonia, it would have been able to partially mitigate and even prevent it. That something like this could happen, should have been made for the past 20 years, and the economic structure of normal development, 20 years is not the first crisis in the world. Crises from time to time and the economy is still down cycle, so the claims that it would not be foreseen, it is not true. Estonia is a small country with an open economy, who want to produce the same products in the same markets in the same way as everyone else, but the less well, and doing it at a higher price, such crises hit hardest. Thus, it is necessary to find a way to Africa by our first president Meri sought and which has since been forgotten.

We did not get some of the decision makers to end recession very well understand that nothing could be done. Ansip also said at the end of the crisis: “I do not see we have a crisis.” Of course, it was too late to change anything.

What are the options to change the situation, or the government does not want to subsidize it?

Has a number of levers, which could be the difference between the income of the poor and the rich, if not the downsizing, then at least keep the torn remains. There are many possibilities – fiscal policy to tax issues , as well as legal regulations. However, the current government policies continue to favor those who already goes well. We do not limit the freedom of enterprise, as is done in other European countries. If you wanted to Tallinn Great Herd of street entertainment establishments opening time limit, then the hind legs were tavern owners: business freedom, and our rights are violated, and it is a crime against democracy! However, Copenhagen will be the same and no one will come of this, moreover, that the protest.

Elsewhere in Europe, for example, are controlled by the emergence of a progressive tax inequality and social dividends tax, which would be good for every action we do. However, these decisions up to the people by the impulse does not come, do not expect that anything will change. Do you think that the Estonian economy political clans and families have a tiered income tax or the tax on dividends social interest? Of course not. These things just do not let just happen.

So people should still go to the barricades?

If people do not protest, then why should politicians twitch? As one of my long-standing and familiar with the current european candidate aptly said, trimming sheep’s why you should just leave them with wool?

There are no responses yet

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments