Politsei jõulistest võtetest kultuurifestivalil valmis põhjalik videolugu, kuid konflikti algus on ikkagi segane. / Police shot of strong cultural festival ready for a comprehensive video lessons, but the beginning of the conflict is still confusing !

Paar päeva tagasi avaldati Youtubes põhjalik videolugu sellest, kuidas politseinikud kultuurifestivalil Kultuuritolm liigset jõudu kasutasid.

politseikoer

Pealtnägijate filmitud videos on näha, kuidas rusikate ja koeraga väidetavat korrarikkujat taltsutatakse. Politsei on alustanud juhtumi uurimiseks kaks menetlust, üks avaliku korra rikkumise, teine võimuliialduse tunnustel. Politseid huvitab ka see, mis eelnes filmitud stseenile, sest siin erinevad politseinike ja kannatanute ütlused.

 

 

 

“Pärast juhtumit alustas politsei nii väärteomenetlust, kontrollimaks turvatöötajate ja külastajate vahel toimunud intsidendi asjaolusid kui ka teenistuslikku järelevalvet, et hinnata politseinike tegutsemise korrektsust sündmuskohal. Hiljem esitas üks sündmuse osalistest ka avalduse prokuratuuri ning prokuratuur alustas asjaolude uurimiseks menetlust, mida viib läbi politsei sisekontrollibüroo,” ütles politsei sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra.

Pisargaas ja teenistuskoer leidsid kasutust

Ööl vastu 13. juulit kella 3.30 ajal sai politsei väljakutse endise Patarei vangla territooriumile. Abi palusid peo turvatöötajad, kelle sõnul oli seltskond rikkunud peol korda, eiranud korraldusi ja osutanud neile tugevat vastupanu, mille käigus kasutati ka pisargaasi.

Politseipatrull otsustas viia jaoskonda 25- ja 28-aastased mehed, kellele turvatöötajad osutasid. Nad olid joobes, rikkusid korda ja käitusid agressiivselt. Kuna ka teised seltskonna liikmed olid politseinike suhtes agressiivselt meelestatud, kaasati veel kaks politseipatrulli, et ära hoida konflikti eskaleerumine ning pidada mehed kinni.

28-aastane mees ei reageerinud politseinike korraldustele. Kui teda hakati kinni pidama, oli ta agressiivne ja osutas tugevat vastupanu. Kuna mehe vastupanu osutamine ei lõppenud, kasutati tema kinnipidamisel teenistuskoera ja füüsilist jõudu, olles teda eelnevalt selle eest hoiatanud. Mõlemad mehed peeti kinni ja toimetati politseijaoskonda. 28-aastane mees viidi öösel esmaabi saamiseks haiglasse, kus ta oli agressiivselt käitunud ka arstide suhtes.

Sorry,Google translation !

A few days ago, a video was published on YouTube in-depth story about how the police culture Cultural Festival Dust excessive use of force.

Eyewitness filmed the video to see how to fist and dog tames the alleged troublemakers. Police have begun to investigate the case of the two procedures, one for public order offenses, the other characteristics of ultra vires. The police are also interested in it, which preceded the filmed scene, because here the various police officers and victims’ testimony.

“After the incident the police started as a misdemeanor procedure to check the safety of employees and visitors at the circumstances of the incident, as well as supervisory control, in order to assess the accuracy of police officers acting at the scene. Subsequently, in the event one of the parties to the application to the public prosecutor and the prosecutor’s office began to investigate the circumstances of the procedure carried out by the police internal affairs office, said the police internal affairs office manager Raul Maple.Tear gas and found the use of service dogs

On the night of July 13 at 3:30 at the time police received a challenge to the territory of the former prison battery. Help the party asked the security personnel, who said that the company violated the party fold, ignored the orders and provided them with a strong resistance, which was also used tear gas.

A police patrol decided to bring the station 25 – and 28 year old men, who pointed to the security personnel. They were drunk, broke times and behaved aggressively. As well as the other members of the party were policemen aggressive attitude, accompanied by two police patrols to prevent escalation of the conflict and to keep the men busy.

28year-old man did not respond to the police orders. When he began to withhold, he was aggressive and showed strong resistance. Since the man did not end with the provision of resistance, was used as a service dog of his detention, and physical strength, having warned him in advance for this. Both men were detained and delivered to the police station. 28year-old man was taken to hospital for first aid at night, where he was well behaved aggressively against doctors.

 

 

There are no responses yet

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments