Why is Estonia going to war in Central Africa, with France, which is arming Russia?!

07 March 2014 13:00

Delfi People’s Voice
This is, unfortunately, many Estonians view!?

Sorry,google translation !
Edited by: ……………….

mistral-peterburg-68191799


Mistral -class amphibious assault ship Mistral -class amphibious assault ship in the port of St. Petersburg in St. Petersburg port
Photo : Dmitry Lovetsky , AP / Scanpix

Can the country that supplies the aggressor attacking his neighbors with weapons of Russia, can really be our ally ? Our alleged allies France and Germany are doing just that . France produces amphibious assault ships to Russia Mistral, which is ideal for use in its shallow draft vessels in the Baltic Sea , thus also against Estonia .

Why should you go to Africa in the former French colony, the Central African Republic to today , there’s a war to fight , in which fellow Frenchmen feel guilty ? What do we, as former slaves, were once as well as on the blacks, we achieve this ?

France has enough troops , including the Foreign Legion , which is just suitable for such operations . We are already in relative terms, one of the most military missions contributed to the state.

Now that France has reacted to Russia’s occupation of the Ukraine , and produces a rather lukewarm to the Russians , amphibious assault ships forward, we should take in its relations with France is edited . It’s who arming of our greatest and most dangerous enemy , producing an attack on our country from the sea, suitable for amphibious ships is not our ally ! It is time to begin to stand up for the interests of Africa !

Ukraine promised to ensure the security of a large number of countries, including France, the U.S. and Britain . The most actively fulfilling its duty as long as the U.S. long-distance , non- EU countries , among others, the same as in France . On the contrary, our alleged ally Prantsumaa does not comply with its duty to ensure the independence and territorial integrity of Ukraine , but in Russia is arming occupying the Ukraine !

What does this mean? Who will still be here to be helped ? There is also the issue that if a firm is in our own security guarantee olvad contracts , including NATO’s Article 5

Money is , after all, be decisive. Only money counts. Who would want it any small Estonia after losing money, or start World War III , which would be in stock , or even destroy the entire world ?

Kas riik, mis varustab relvadega oma naabreid ründavat agressorit Venemaad, saab tõesti olla meie liitlane? Meie väidetavad liitlased Prantsusmaa ja Saksamaa just seda teevadki. Prantsusmaa toodab Venemaale dessantlaevu Mistral, mis on oma madala süvisega ideaalsed kasutamiseks Läänemerel, seega ka Eesti vastu.

Miks peaks Eesti minema endisesse Prantsuse kolooniasse, tänasesse Kesk-Aafrika Vabariiki, et sõdida seal sõda, milles prantslased tunnevad kaassüüd? Mida meie, endised orjad, nagu olid kord ka sealsed neegrid, sellega saavutame?

Prantsusmaal on piisavalt sõjaväge, sealhulgas võõrleegion, mis on sellisteks operatsioonideks just sobiv. Me oleme niigi suhtarvudes üks kõige rohkem sõjalistesse missioonidesse panustanud riik.

Nüüd, mil Prantsusmaa on reageerinud Venemaa-poolsele okupatsioonile Ukrainas üsna leigelt ja toodab venelastele ründe-dessantlaevu edasi, peaksime me oma suhted Prantsusmaaga redigeerimisele võtma. See, kes relvastab meie suurimat ja väga ohtlikku vaenlast, tootes talle meie riigi merelt ründamiseks sobivaid dessantlaevu, ei ole meie liitlane! Aeg on hakata seisma Eesti huvide eest!

Ukraina julgeolekut lubasid tagada mitmed suurriigid, sealhulgas ka Prantsusmaa, USA ja Suurbritannia. Kõige aktiivsemalt täidab oma kohust seni kauge USA, mitte EL-i riigid, teiste hulgas seesama Prantsusmaa. Vastupidi: meie väidetav liitlane Prantsumaa mitte ei täida oma kohust tagada Ukraina territoriaalne terviklikkus ja iseseisvus, vaid hoopis relvastab Ukrainat okupeerivat Venemaad!

Mida see tähendab? Keda siin siis ikkagi abistatakse? Tekib ka küsimus, et kui kindlad on meie enda julgeoleku garantiiks olvad lepingud, sealhulgas NATO artikkel 5.

Raha on ju määrav. Vaid raha loeb. Kes tahaks siis mingi väikese Eesti pärast kaotada raha, või alustada III maailmasõda, mis laostaks või koguni hävitaks kogu maailma?

There are no responses yet

Leave a Reply

RSS for Posts RSS for Comments